250. 6/7: Nghị quyết 35-NQTW, ngày 22-10-2018 || NamteVlog

31
11Đáp án tuần 16 (Từ 6/7/2020 đến 13/7/2020)
Câu 1: Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết nào sau đây?

A. Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 22-10-2018
B. Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 22-10-2018
C. Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018
D. Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 22-10-2018

Câu 2: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ bao nhiêu?

A. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX
B. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X
C. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI
D. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Câu 3: “Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là linh hồn của mọi công tác, không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ trước mắt và còn vì mục đích cơ bản, lâu dài; kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối không được dao động, mơ hồ, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban nào sau đây?

A. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2018
B. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Dân vận Trung ương năm 2018
C. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tổ chức Trung ương năm 2018
D. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Nội chính Trung ương năm 2018

Câu 4. Để xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị nêu rõ nhiệm vụ nào sau đây?

A. Xây dựng và phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị
B. Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội …
C. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Quy định số 08-QĐi/TW “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 25-10-2016
B. Ngày 25-10-2017
C. Ngày 25-10-2018
D. Ngày 25-10-2019

Câu 6: Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị nêu rõ những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên…
B. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị…
C. Đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Bài viết “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng được đăng trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 17/6/2019
B. Ngày 17/6/2020
C. Ngày 21/6/2019
D. Ngày 01/8/2019

Câu 8: “Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW… , công tác lý luận của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…”. Bạn hãy cho biết, đó là tổng kết trong nghị quyết nào?

A. Nghị quyết số 33-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”
B. Nghị quyết số 37-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”
C. Nghị quyết số 35-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”
D. Nghị quyết số 40-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”

Câu 9: Một trong những quan điểm được xác định trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là:

A. Đầu tư cho kinh tế là đầu tư cho phát triển của Việt Nam
B. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển
C. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển của Việt Nam
D. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển của Việt Nam

#NamteVlog

Nguồn: https://thitruongbitcoin.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thitruongbitcoin.com/phap-luat/

31 COMMENTS

  1. Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 Tăng cường tính đấu tranh của Đảng với các thế lực. Chỉnh đốn và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.

  2. Mình coi từ đầu tới cuối rất hay để minh học hỏi được thêm nhiều điều về nghị quyết 35-NO/TW

  3. Phước Thiện đã quay trở lại và đồng hành tiếp cùng NamteVlog đây. cố lên nhé. Mãi luôn bên nhau

  4. Cám ơn bạn đã chia sẻ về những luật mới nghị quyết đưa ra để mọi người cùng nắm bắt

  5. Rất tốt. Cảm ơn bạn đã chia sẻ❤️
    I hope you have a wonderful day. My friend😊✨

  6. Hay quá..Chúc những ai thấy được tin nhắn này được vui vẻ-Sức khoẻ -Và luôn vui tươi❤️ Ghé qua nhà mình xem trần Đức Bo phiên bản gà mái gáy siêu hay -Siêu hài hước-Và vui nhộn nè..

  7. Cám ơn những thông tin của bạn nhé , tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng hay lắm kênh phụ nhé

  8. Chào thầy Nam! Cảm ơn chia sẻ của thầy về Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 rất ý nghĩa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here